ด้วยความตั้งใจในการดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการดูแลรักษาความสะอาดที่อยู่อาศัยของคุณและคนที่คุณรัก รวมทั้งการนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ห่วงใย และรักษาสุขภาพให้กับทุกคนในครอบครัว

นโยบายบริษัทฯ มุ่งเน้นให้ความสำคัญกับมาตรฐานคุณภาพสินค้า และรายละเอียดขั้นตอนต่างๆ ก่อนที่จะส่งมอบสินค้าให้กับลูกค้าทุกคน โดยเฉพาะการให้บริการกับลูกค้าของเราที่ต้องมาเป็นอันดับหนึ่งเสมอ รวมทั้งการพัฒนาและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง เพื่อนำเสนอสิ่งที่ดีกว่าให้กับลูกค้าของเราตลอดไป

เพราะเราคำนึงถึงความพึงพอใจ และความต้องการของลูกค้า เป็นอันดับแรก

บริษัท วันคลีน (ไทยแลนด์) จำกัด

บริษัท วันคลีน (ไทยแลนด์) จำกัด ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจัดจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย พร้อมทั้งการดูแลรับผิดชอบงานด้านบริการหลังการขาย และการรับประกันสินค้าให้กับลูกค้าอย่างเป็นทางการ


สารจากผู้บริหาร ซิเรน่า อิงค์

ด้วยประสบการณ์มากกว่า 20 ปี ในธุรกิจเครื่องทำความสะอาด Mr. Toufic Khayrallah, CEO, ได้พูดถึงเครื่องทำความสะอาดระบบน้ำว่าเป็นเครื่องทำ
ความสะอาดที่มีประสิทธิภาพ และได้รับความไว้วางใจมากที่สุด

ซิเรน่า (SIRENA) เครื่องทำความสะอาดระบบน้ำที่ให้ผลลัพธ์คุณภาพสูงด้วยการออกแบบและควบคุมด้านวิศวกรรมการ
ผลิตจากประเทศแคนาดา และด้วยความภาคภูมิใจจากการออกแบบและเทคโนโลยีที่ทันสมัยจากการสั่งสมประสบการณ์
มาอย่างต่อเนื่อง จึงทำให้ซิเรน่า (SIRENA) เป็นเครื่องทำความสะอาดที่ลูกค้าให้การเลือกทั้งในแง่ของพลังในการทำความสะอาด
ความมีประสิทธิภาพของเครื่อง และเป็นตัวเลือกที่คุ้มค่าสำหรับการดูแลที่อยู่อาศัยของคุณได้อย่างยาวนาน ด้วยการรับประกันมอเตอร์ถึง 10 ปี

map

Award

The Carpet and Rug Institute (CRI) เป็นสถาบันที่ให้ข้อมูลกับผู้บริโภค และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการใช้พรม ในด้านประโยชน์ของสุขภาพ ความพยายามในการรักษาสิ่งแวดล้อม เพื่อสนับสนุนและริเริ่มรักษาคุณภาพของอากาศ รวมไปถึงการรับรองเครื่องและอุปกรณ์ทำความสะอาดที่มีประสิทธิภาพ

ปัจจุบัน ซิเรน่า (SIRENA) ได้รับรางวัลระดับสูงสุดระดับทอง (GOLD Rating) ในด้าน

1. ด้านประสิทธิภาพการขจัดสิ่งสกปรก (Soil Removal)

2. ด้านการกักเก็บฝุ่นผงให้อยู่ในตัวเครื่อง (Dust Containment) เป็นการทดสอบประสิทธิภาพการทำความสะอาด และตรวจสอบอากาศที่ออกจากเครื่อง เป็นอากาศที่สะอาดไม่มีฝุ่นผงและสิ่งสกปรกต่างๆ กลับสู่อากาศอีกครั้ง

3. ด้านความปลอดภัยและรักษาพื้นผิว (Surface Appearance Change)

พร้อมการรับรอง Certified Space Technology ในด้านเครื่องทำความสะอาดที่ทำให้คุณภาพอากาศภายในบ้านดีขึ้น โดยไม่มีการปล่อยฝุ่นผง สิ่งสกปรก และสารก่อภูมิแพ้ต่างๆ กลับเข้าสู่อากาศอีกครั้ง (Improved Indoor Air Quality)

ข้อมูลการรับรองและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

www.carpet-rug.org/CRI-Testing-Programs/CRI-Seal-of-Approval-Program/Vacuums/Certified-Vacuums.aspx

Superior Cleaning and Indoor Air Quality CERTIFIED SPACE TECHNOLOGY

ข้อปฏิบัติสำหรับผู้เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์เครื่องทำความสะอาดซิเรน่า (Sirena)

1. ผู้ซื้อจะต้องอ่านเอกสารคู่มือแนะนำการใช้งาน และการรับประกันให้ละเอียดก่อนการใช้งาน

2. การรับประกัน จะรับประกันเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่บริษัทฯ เป็นผู้นำเข้าเท่านั้น

3. การรับประกันนี้ครอบคลุมตามรายละเอียดที่ระบุอยู่ในคู่มือการรับประกันที่มากับสินค้าเท่านั้น มิได้ครอบคลุมอุปกรณ์บางส่วนที่เสื่อมสภาพตามอายุการใช้งานปกติ

4. การรับประกันนี้ไม่ครอบคลุมถึงผลิตภัณฑ์หรือชิ้นส่วนใดๆ ที่ขัดข้องเสียหายอันเนื่องมาจากการขนส่ง โดยผู้ซื้อเองหลังจากการซื้อไปแล้ว หรือละเลยไม่ปฏิบัติตามรายละเอียดที่กำหนดไว้ในเอกสารคู่มือแนะนำการใช้งาน หรือนำไปใช้กับไฟที่ไม่ได้มาตรฐาน หรือการใช้ร่วมกับอุปกรณ์อื่นเป็นเหตุให้ผลิตภัณฑ์เสียหาย หรือเกิดจากอัคคีภัย หรือภัยธรรมชาติ หรือจากอุบัติเหตุใดๆ หรือเกิดจากความเสียหายจากการกระทำของสัตว์ต่างๆ หรือจากเหตุใดที่ไม่ได้อยู่ในหลักเกณฑ์การรับประกัน

5. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์ที่ท่านนำไปรับบริการซ่อมจากที่อื่น หรือผลิตภัณฑ์ที่มีการดัดแปลง หรือต่อเติมไม่ว่าโดยวิธีใด หรือผลิตภัณฑ์ที่มีการขูดลบ หรือแก้ไขหมายเลขเครื่อง หรือผลิตภัณฑ์ที่มีสภาพอื่นใดที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์การรับประกัน

6. บริษัทฯ ไม่รับประกันผลิตภัณฑ์ที่บัตรรับประกันมีรอยขูดขีดฆ่า หรือบางส่วนของบัตรรับประกันฉีกขาด หรือสูญหายไป

7. ผู้ซื้อจะต้องแนบบัตรรับประกันและหลักฐานการซื้อมาพร้อมกับผลิตภัณฑ์ที่ต้องการรับบริการ (ในกรณีที่บัตรรับประกันสูญหาย / หรือมิได้นำบัตรรับประกันมา ผู้ซื้อจะต้องแสดงหลักฐานสำเนาบัตรประชาชน เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบในระบบ เพื่อดำเนินการต่อไป)

8. กรุณากรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนสมบูรณ์ในคู่มือการรับประกันที่ติดมากับตัวผลิตภัณฑ์ และกรอกข้อมูลในบัตรรับประกันของทางบริษัทฯ เพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ในการรับประกันสินค้า

9. ผู้ซื้อจะต้องรับผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการบริการ ตามการรับประกันคืนภายในเวลาที่กำหนด นับตั้งแต่ที่ได้รับแจ้งจากทางบริษัทฯ เมื่อพ้นกำหนดเวลาดังกล่าว บริษัทฯ สงวนสิทธ์ที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ ในผลิตภัณฑ์นั้น

ลงทะเบียนประกันสินค้า

กรุณากรอกข้อมูลด้านล่าง