กิจกรรมมากมายกับ ซิเรน่า

Sirena @ โฮมโปร ชัยพฤกษ์ วันที่ 1-7 เมษายน 2559
1 เม.ย. 2559
พบกับซิเรน่า(Sirena)ใกล้บ้านท่าน...คร้ังน้ีทีมงานซิเรน่าออกบูทประชาสัมพันธ์สินค้า และเพื่อให้ลูกค้าได้ ชมประสิทธิภาพเครื่องสำหรับผู้พักอาศัยในโซนนนทบุรีชัยพฤกษ์
ซิเรน่าพร้อมดูแลสุขภาพคุณและสัตว์เลี้ยงที่คุณรัก ร่วมมือกันกับโรงพยาบาล ม.เกษตร
21 มี.ค. 2559
ซิเรน่าพร้อมดูแลสุขภาพคุณและสัตว์เลี้ยงที่คุณรัก ซิเรน่าร่วมมือกันกับโรงพยาบาล ม.เกษตร ดูแลสุขภาพและช่วยฟอกอากาศ เพื่อลดมลภาวะทางอากาศและยังปล่อยอากาศที่บริสุทธิ์ แด่คุณหมอ สัตว์เลี้ยง และผู้ใช้บริการทุกท่าน โดย ทางซิเรน่าสนับสนุนเครื่องจำนวน 8 เครื่อง( 5 เครื่องบริเวณพื้นที่กลาง 3 เครื่องบริเวณห้องผ่าตัด ห้องฉุกเฉินและอื่นๆ) รวมเป็นมูลค่ากว่า 500,000 บาท
ภาพบรรยากาศดีๆ จากซิเรน่าและโครงการของ The Trust City
18 มี.ค. 2559
ภาพบรรยากาศดีๆ จากซิเรน่าและโครงการของ The Trust City งามวงศ์วาน 25 (เดอะทรัสต์ ซิตี้ งามวงศ์วาน) วันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ 2559

ข้อปฏิบัติสำหรับผู้เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์เครื่องทำความสะอาดซิเรน่า (Sirena)

1. ผู้ซื้อจะต้องอ่านเอกสารคู่มือแนะนำการใช้งาน และการรับประกันให้ละเอียดก่อนการใช้งาน

2. การรับประกัน จะรับประกันเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่บริษัทฯ เป็นผู้นำเข้าเท่านั้น

3. การรับประกันนี้ครอบคลุมตามรายละเอียดที่ระบุอยู่ในคู่มือการรับประกันที่มากับสินค้าเท่านั้น มิได้ครอบคลุมอุปกรณ์บางส่วนที่เสื่อมสภาพตามอายุการใช้งานปกติ

4. การรับประกันนี้ไม่ครอบคลุมถึงผลิตภัณฑ์หรือชิ้นส่วนใดๆ ที่ขัดข้องเสียหายอันเนื่องมาจากการขนส่ง โดยผู้ซื้อเองหลังจากการซื้อไปแล้ว หรือละเลยไม่ปฏิบัติตามรายละเอียดที่กำหนดไว้ในเอกสารคู่มือแนะนำการใช้งาน หรือนำไปใช้กับไฟที่ไม่ได้มาตรฐาน หรือการใช้ร่วมกับอุปกรณ์อื่นเป็นเหตุให้ผลิตภัณฑ์เสียหาย หรือเกิดจากอัคคีภัย หรือภัยธรรมชาติ หรือจากอุบัติเหตุใดๆ หรือเกิดจากความเสียหายจากการกระทำของสัตว์ต่างๆ หรือจากเหตุใดที่ไม่ได้อยู่ในหลักเกณฑ์การรับประกัน

5. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์ที่ท่านนำไปรับบริการซ่อมจากที่อื่น หรือผลิตภัณฑ์ที่มีการดัดแปลง หรือต่อเติมไม่ว่าโดยวิธีใด หรือผลิตภัณฑ์ที่มีการขูดลบ หรือแก้ไขหมายเลขเครื่อง หรือผลิตภัณฑ์ที่มีสภาพอื่นใดที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์การรับประกัน

6. บริษัทฯ ไม่รับประกันผลิตภัณฑ์ที่บัตรรับประกันมีรอยขูดขีดฆ่า หรือบางส่วนของบัตรรับประกันฉีกขาด หรือสูญหายไป

7. ผู้ซื้อจะต้องแนบบัตรรับประกันและหลักฐานการซื้อมาพร้อมกับผลิตภัณฑ์ที่ต้องการรับบริการ (ในกรณีที่บัตรรับประกันสูญหาย / หรือมิได้นำบัตรรับประกันมา ผู้ซื้อจะต้องแสดงหลักฐานสำเนาบัตรประชาชน เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบในระบบ เพื่อดำเนินการต่อไป)

8. กรุณากรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนสมบูรณ์ในคู่มือการรับประกันที่ติดมากับตัวผลิตภัณฑ์ และกรอกข้อมูลในบัตรรับประกันของทางบริษัทฯ เพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ในการรับประกันสินค้า

9. ผู้ซื้อจะต้องรับผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการบริการ ตามการรับประกันคืนภายในเวลาที่กำหนด นับตั้งแต่ที่ได้รับแจ้งจากทางบริษัทฯ เมื่อพ้นกำหนดเวลาดังกล่าว บริษัทฯ สงวนสิทธ์ที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ ในผลิตภัณฑ์นั้น

ลงทะเบียนประกันสินค้า

กรุณากรอกข้อมูลด้านล่าง